Thermophysical properties of the surface of asteroid 162173 Ryugu: Infrared observations and thermal inertia mapping
Icarus 348 (2020) 113835
DOI:DOI: 10.1016/j.icarus.2020.113835

Complete list of authorsYuri Shimaki a, *, Hiroki Senshu b, Naoya Sakatani a, 1, Tatsuaki Okada a, c, Tetsuya Fukuhara d, Satoshi Tanaka a, e, Makoto Taguchi d, Takehiko Arai f, Hirohide Demura g, Yoshiko Ogawa g, Kentaro Suko g, Tomohiko Sekiguchi h, Toru Kouyama i, Sunao Hasegawa a, Jun Takita j, Tsuneo Matsunaga k, Takeshi Imamura c, Takehiko Wada a, Kohei Kitazato g, Naru Hirata g, Naoyuki Hirata l, Rina Noguchi a, Seiji Sugita c, b, Shota Kikuchi a, Tomohiro Yamaguchi a, 2, Naoko Ogawa a, Go Ono m, Yuya Mimasu a, Kent Yoshikawa m, Tadateru Takahashi a, 3, Yuto Takei a, m, Atsushi Fujii a, Hiroshi Takeuchi a, e, Yukio Yamamoto a, e, Manabu Yamada b, Kei Shirai a, l, Yu-ichi Iijima a, 4, Kazunori Ogawa l, n, Satoru Nakazawa a, Fuyuto Terui a, Takanao Saiki a, Makoto Yoshikawa a, e, Yuichi Tsuda a, e, Sei-ichiro Watanabe o, a

Affiliations:


a Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, Sagamihara 252-5210, Japan
b Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, Narashino 275-0016, Japan
c The University of Tokyo, Tokyo 113-0033, Japan
d Rikkyo University, Tokyo 171-8501, Japan
e The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI, Hayama 240-0193, Japan
f Ashikaga University, Ashikaga 326-8558, Japan
g The University of Aizu, Aizu-Wakamatsu 965-8580, Japan
h Hokkaido University of Education, Asahikawa 070-8621, Japan
i National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tokyo 135-0064, Japan
j Hokkaido Kitami Hokuto High School, Kitami 090-0035, Japan
k National Institute for Environmental Studies, Tsukuba 305-0053, Japan
l Kobe University, Kobe 657-8501, Japan
m Research and Development Directorate, Japan Aerospace Exploration Agency, Sagamihara 252-5210, Japan
n JAXA Space Exploration Center, Japan Aerospace Exploration Agency, Sagamihara 252-5210, Japan
o Nagoya University, Nagoya 464-8601, Japan
1 Current affiliation: Rikkyo University, Tokyo 171-8501, Japan.
2 Current affiliation: Mitsubishi Electric Corporation, Kamakura 247-8520, Japan.
3 Current affiliation: NEC Corporation, Fuchu 183-8501, Japan.
4 Deceased.
.